Šaltiniai

Santrumpos (saugyklos)

BLM – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Čikaga

ČDM – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

KM – Kauno miesto muziejus

LLMA – Literatūros ir meno archyvas

LTSC – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Čikaga

LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (rankraštynas ir biblioteka))

LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

LNMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

MLLM – Maironio lietuvių literatūros muziejus

VUB – Vilniaus universiteto biblioteka

 

Rankraštiniai šaltiniai

(pradžioje nurodoma šio leidimo sigla, minint eilėraščius teikiami norminės redakcijos pavadinimai)

 

MR1927A

 

MLLM GEK 4794 (inv. nr. R1 1154).

Autografas švarraštis, autoriaus parengtas Maironio raštų I tomo Lyrika (1927 m.) leidimui;

archyvinė ruda kartotinė dėžutė su tekstilės raišteliais (užrašai plakatine plunksna ant lipdės: „MAIRONIO / RAŠTAI / I  LYRIKA, / ŠEŠTOJI LAIDA / R1“ ir signatūros, pridėtas kompiuteriu surinktas aprašas su rinkinio turiniu, 3 susegti lapeliai);

240 lapai (archyvinė numeracija), 247 lapai (Maironio numeracija paprastu pieštuku, pagal ją trūksta l. 12, 13 [su eilėraščiais „Taip maža paramos“, „Seniai aš laukiu išsiilgęs…“ ir „Išnyksiu kaip dūmas“ 1–2 strofomis] ir l. 241–246 [turinio], įterptas l. 119 [archyvinė numeracija – l. 117]);

plonas kelių rūšių ir matmenų nestandartinio karpymo popierius (gelsvas, truputį rausvas), 162–170×104–112 mm pavieniai lakštai ir 210×164 mm perlenkti dvilapiai (l. 117: 207×163 mm, perlenktas), yra suklijuotų ir priklijuotų lakštų dalių (l. 37, 40, 173);

rašyta juodu kelių atspalvių (rusvai pablukusiu, papilkėjusiu) rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu tik Maironio ranka mažiausiai per keliolika kartų; taisyta nedaug, visi taisymai autoriniai; įrašas spaustuvei l. 117r ir sekos bei įterpimų nuorodos keliose vietose – raudonu pieštuku Maironio ranka;

ne vienas lakštas išteptas juodais spaustuvės dažais čiupinėjant nešvariais pirštais;

datuotina tarp 1926 m. (vėliausiai tuo metu Pauliui Galaunei užsakytas Raštų  viršelio piešinys, tokia data ant Lyrikos viršelyje esančio dailininko grafikos darbo; kelių eilėraščių redakcijos vėlesnės nei skelbtos 1925 m. ir 1926 m. pradžioje) ir 1927 m. rugsėjo 17 d. (kai spaustuvei, pagal jos darbuotojo įrašą l. 117r, Maironio įteiktas papildomas lapas), perrašyta iš PB1920R bei kitų autografų ir spausdintų redakcijų;

kiek žinoma, visą laiką buvo saugoma Maironio namuose, tiesiogiai perimta MLLM.

 

PB1913R

 

MLLM GEK102103.

Pavasario balsai, 1913 m. leidimas, autoriaus redaguotas egzempliorius rengiant Pavasario balsų 1920 m. leidimą, rašyta ranka, tiesiai ant leidimo užrašo taisant spausdintas raides ar greta jų; autografų ir periodikos iškarpų su kitais 29 eilėraščiais („Nutrūko – nesumegsi“– dvi versijos) ir laišku leidėjui Enziui Jagomastui įklijos, įvesta ir kelis kartus pertvarkyta eilėraščių sekos numeracija;

blokas 231×151 mm, įklijos kelių rūšių standoko gelsvo, balsvo šiurkštaus popieriaus ir labai įvairių dydžių, užlenktos, sulankstytos į 2, 3 dalis, didžiausias formatas 355×184 mm, mažiausias 59×87 mm;

drauge įrišta rinkinio Pavasario balsai 1920 m. leidimo eilėraščių abėcėlinės rodyklės spaustuvinis korektūrinis rinkinys, to paties leidimo apipavidalinimo medžiaga (vinječių, fotografijų klišių atspaudai), baladės „Medvėgalio kalnas“ autografas, baladės „Čičinskas“ 1919 m. leidimas be viršelio, autoriaus redaguotas, poemos „Mūsų vargai“ pirmosios dalies 1913 m. leidimas su „Preliudium I“ ir „Preliudium II“ autografais (antrasis kaip eilėraštis „Iš Danutės akių“ įtrauktas ir į Pavasario balsus), poemos „Mūsų vargai“ 1920 m. leidimo p. 17–32 ir 65–80, visi autoriaus redaguoti ir papildyti;

kelių rūšių pilkšvas, rudas, balsvas skirtingų storių popierius, įvairūs dydžiai, didžiausias formatas 210×148 mm, mažiausias 158×109 mm;

iš viso 98 lapai (archyvinė numeracija pagal didžiausią iš dviejų, kai kur – trijų sekų, nesisteminga, įklijos ir įdėklai numeruoti kaip „a“, „b“), kraštai restauruoti;

nevienalaikis įrišimas, juodas kolenkoru aptrauktas kietviršis su lenkimo įspaudu, 240×155 mm, lenktoje nugarėlėje auksintas įspaudas: „MAIRONIO RAŠTAI“; geltonai oranžinis kaptalas; trys geltono piešimo popieriaus priešlapiai, pirmajame juodas spaudas „T. Viktoras GIDŽIŪNAS“ (jis kartojasi l. 71r, 80r, 96r); kaip ketvirtasis priešlapis įrištas Maironio laiškas Enziui Jagomastui, storokas šiurkštus balsvas popierius, violetinis nuo drėgmės pasiliejęs rašalas, restauruota, iki dabartinio įrišimo buvęs prisegtas sąvaržėle;

rašyta juodu kelių atspalvių (rusvai pablukusiu, papilkėjusiu), violetiniu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu tik Maironio ranka, skirtingu metu per daugelį kartų; paprastu, raudonu, mėlynu, violetiniu pieštukais taisyta, žymėti įterpimai, keista eilėraščių numeracija Maironio ranka;

datuotina tarp 1918 m. pirmosios pusės (prieš vokiečių okupacinės administracijos patvirtinimą spaudai 1918 11 01, pagal spaudo įrašą antraštiniame puslapyje, l. 5r) ir 1919 m. rugsėjo 19 d. (kai datuotas autoriaus laiškas spaustuvininkui su prašymu įterpti į 1920 m. Pavasario balsų leidimą eilėraštį „Nutrūko – nesumegsi“);

Antrojo pasaulinio karo metais rankraštis išvežtas į JAV; saugotas tėvų pranciškonų (plg. t. Viktoro Gidžiūno OFM spaudus), perduotas Pauliui Jurkui tikintis publikacijos, kurios nepavyko parengti; po pastarojo mirties 2004 m., įpėdinių gera valia ir Virginijos Babonaitės pastangomis grąžintas į Lietuvą, MLLM;

mokslinių leidimų reikalavimų netenkinanti faksimilė paskelbta: Jonas Mačiulis-Maironis, Pavasario balsai: 1920 metų leidimo maketo fotografinė kopija, leidinio rengėja ir įvadinio teksto autorė Virginija Babonaitė, Kaunas: Naujasis lankas, 2014, [2 leid.] 2016;

Viktoro Gidžiūno OFM spaudų išdėstymas ir kitos aplinkybės suponuoja, kad prieš įrišimą sudarė dokumentų pluoštą, grįžusį į Kauną iš Tilžės spaustuvės po Pavasario balsų 1920 m. leidimo ir ten pat tuo pačiu laiku (paraleliai) išėjusio Mūsų vargų 1920 m. leidimo spausdinimo, todėl laikyti objektą, kaip nurodoma MLLM apraše ir minėtoje publikacijoje, Pavasario balsų 1920 m. „leidimo maketu“ nėra tikslu, visas saugojimo vienetas yra abiejų 1920 m. Maironio knygų leidybinių redakcijų ir maketų medžiagos rinkinys.

 

PB1920R

 

MLLM 4795 (inv. nr. K1 1195).

Pavasario balsai, 1920 m. leidimas, autoriaus redaguotas egzempliorius rengiant Maironio raštų I tomo Lyrika leidimą, rašyta ranka, tiesiai ant leidimo užrašo taisant spausdintas raides ar greta jų, panaikinta eilėraščių sekos numeracija; dviejų eilėraščių autografai antroje antraštinio lapo ir antroje paskutinio lapo pusėje;

archyvinė ruda kartotinė dėžutė (užrašai – tik signatūros);

nevienalaikis įrišimas, marmuriniu popieriumi aptrauktas kietviršis, 237×160 mm, rusvai pilkos drobės lenkta nugarėlė; žalias kaptalas; geltono popieriaus su tinkliniu vandenženkliu priešlapiai;

blokas 232×150 mm; restauruotos lapų dalys;

2 eilėraščio „Taip niekas tavęs nemylės“ pirmojo posmo vieta užklijuota 27×104 mm tamsesnio popieriaus skiaute su naujos redakcijos autografu;

60 lapų (archyvinė numeracija, neapima priešlapių);

rašyta juodu kelių atspalvių (rusvai pablukusiu, papilkėjusiu), raudonu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu tik Maironio ranka, skirtingu metu per kelis kartus; raudonu ir mėlynu pieštukais, žymėta strofų seka, išdėstymas, atsisakyta teksto atkarpų, eilėraščių numeracijos Maironio ranka;

datuotina tarp 1926 m. pirmosios pusės ir 1927 m. rugpjūčio 22 d. (kai datuotas eilėraščio „Skausmo skundas“ autografas l. 1v), vėliau perrašinėta į MR1927A, kai kuriais atvejais, sprendžiant iš variantų, tikrai būta tarpinio juodraščio;

kiek žinoma, visą laiką buvo saugoma Maironio namuose, tiesiogiai perimta MLLM, l. 59v stačiakampis violetinis spaudas „Kauno Literatūrinis Muziejus“ ir signatūros.

 

Autografų varia

 

MLLM 159 (inv. nr. R1 9182).

„Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…“ autografas švarraštis;

pilkšva standi kortelė apvalintais kraštais, buvusi perlenkta, nenumeruota, tikėtina, anksčiau buvusi pridėta ar priklijuota prie pieštuku atlikto Maironio portreto eskizo, dail. Sofija Römerienė (1885–1972), jai dedikuotas šis eiliavimas;

65×103 mm;

rašyta paprastu (grafitiniu) pieštuku Maironio ranka;

datuota 1924 m. balandžio 25 d.

 

MLLM GEK 9302 (inv. nr. R1 1325).

„Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…“ autografas švarraštis;

tamsiai rudas lapelis, nenumeruotas; anksčiau buvo priklijuota prie Maironio portreto antrosios pusės, dail. Sofija Römerienė (1885–1972), jai dedikuotas šis eiliavimas;

113×166 mm;

rašyta juodu pablukusiu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka;

datuota 1924 m. birželio 24 d.

 

MLLM GEK 20030 (inv. nr. R1 1139).

Du eilėraščio „Vakarop mintys“ autografai juodraščiai;

juodu kolenkoru įrišto pusstorio sąsiuvinio baigiamieji priešlapiai, gelsvai balsvas plonas lapas apvalintais išoriniais kraštais, raudonai dažytas blokas, rašyta apvertus sąsiuvinį (priešinga kryptimi);

sąsiuvinyje Maironio dramų „Vytautas karalius“, „Barbora Radvilaitė“ fragmentų autografai juodraščiai, eksplikacijos apie santykius su hierarchija autografas juodraštis; eilėraštis įrašytas vėliau tuščiuose priešlapiuose;

50v, 50r, 51v (archyvinė numeracija); 205×160 mm;

rašyta paprastu (grafitiniu) pieštuku Maironio ranka;

datuotina 1931 m. pabaiga ar 1932 m. sausio mėn. (pirmą kartą publikuota 1932 m. vasario mėn.).

 

MLLM GEK 20040 (inv. nr. R1 1142).

„Ant Punės kalno ties Nemunu“ autografas juodraštis;

mėlynai liniuotas storas sąsiuvinis, rudo marginto kartono viršeliai, juodo kolenkoro nugarėlė;

sąsiuvinyje Maironio dramos „Vytautas pas Kryžiuočius“ autografas, eilėraštis įrašytas vėliau prieš jį tuščiame lape ir tuščiose antrosiose lapų pusėse;

1v, 2r, 2v, 3v, 4v (archyvinė numeracija); 206×163 mm;

rašyta juodu kelių atspalvių (ryškiu, pablukusiu, papilkėjusiu) rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka;

datuotina 1924 m. antrąja puse, apie datą sprendžiama pagal spaudos 1924 m. rugpjūčio mėn. žinutes, kad Valstybės teatre bus statoma drama „Vytautas pas Kryžiuočius“, nes juodraštis yra ant baigto ir, tikėtina, teatro nusirašyto dramos švarraščio tuščių lapų.

 

MLLM GEK 20042 (inv. nr. R1 3938).

„Vilnius“ fragmento autografas, sentencija ir jų vertimas į prancūzų kalbą;

Gelsvas perpus perlenktas lapelis, vandenženklis – užrašas kursyvu „Miniz[…]“; saugojime vienete pavieniai lapeliai su įvairiais užrašais ir keli siūlu surišti lapai, šis numeruotas kaip 8-tas vienetas;

13r (archyvinė foliacija); 154×210 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Henri Corbière ranka ir Maironio ranka;

tai atsakymas į Henri Corbière (1888–1980) anketą su jo originaliu prancūzišku formuliaru „Viso pasaulio šiuolaikinių rašytojų gyvenimo aforizmai“, kurie siuntinėti nuo ~1921 m.; nežinoma, ar Maironis atsakymą perrašęs išsiuntė, autografų kolekcija po mirties išparduota aukcionuose.

 

MLLM GEK 20043 (inv. nr. R1 1143).

19 eilėraščių autografai juodraščiai;

sąsiuvinis be viršelių, susiūtas medvilniniu siūlu, dvejopas pilkšvai rusvas plonas popierius: 1r-17v pilkai vertikaliai liniuotas (rašoma priešinga linijoms kryptimi), toliau mažesnio formato neliniuoti lapai;

sąsiuvinyje keliais etapais perrašyti, vėliau redaguoti poetiniai kūriniai ir juodraštiniai bandymai; paskutinė redagavimo stadija prieš nurašant į MR1927A;

21 l. (archyvinė numeracija); l. 1–17: 220×180 mm, l. 18–21: 210×164 mm;

rašyta juodu kelių atspalvių (ryškiu, pablukusiu, papilkėjusiu) rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka; raudonu ir paprastu (grafitiniu) pieštuku taisyta, pažymėti persirašyti eilėraščiai Maironio ranka;

datuotina: 1923 m. vasara – 1927 m. vasara (pagal sąsiuvinyje perrašytų ir redaguotų tekstų versijų lyginimą su pirmosiomis ir vėlesnėmis publikacijomis).

 

MLLM GEK 20045 (inv. nr. R1 1146).

„Dienų sielvartai“ autografas juodraštis;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapelis, vandenženklis – retų/tankių plonų linijų tinklelis, Vytis ant skydo;

2r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 210×165 mm;

rašyta juodu pablukusiu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka, raudonu pieštuku Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuotina ne vėliau kaip 1926 m. gruodžio 21 d., kai pirmą kartą publikuota.

 

MLLM GEK 20046 (inv. nr. R1 1149).

„Kristui Karaliui giesmė“ autografas juodraštis;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapelis;

3r, 3v (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 221×140 mm;

rašyta juodu pablukusiu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

mašinraštinė autorizuota redakcija datuota 1928 m. birželio 28 d.

 

MLLM GEK 20047 (inv. nr. R1 1148).

„Kristui Karaliui giesmė“ mašinraštis;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapelis, plėšti kraštai, vandenženklis – retų/tankių plonų linijų tinklelis, Vytis ant skydo ir užrašas „LIETUVA“;

tamsiai violetinė mašinėlės juostelė, pirmas egzempliorius; redaguota autoriaus ir nežinomo asmens;

4r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 221×102 mm;

taisyta juodu pablukusiu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuota 1928 m. birželio 28 d.

 

MLLM GEK 20048 (inv. nr. R1 1150).

„Žmogaus gudruolio aukštas protas…“ autografas juodraštis;

paskiras pilkai balkšvas mėlynai liniuotas sąsiuvinio lapas, dešinysis kraštas plėštas, kairiojo kampai apvalinti, raudonai spalvintas kraštas;

9r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 208×158 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuotina ~1930 m. (pagal pakitusį braižą artimas paskutiniųjų metų užrašams).

 

MLLM GEK 20049 (inv. nr. R1 1151).

„Jaunajai Lietuvai“ autografas juodraštis;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapas, buvęs perlenktas pusiau, vandenženklis – retų/tankių plonų linijų tinklelis, Vytis ant skydo ir užrašas „LIETUVA“;

1r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 210×164 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuotina ne vėliau kaip 1929 m. spalio mėn., kai pirmą kartą publikuota.

 

MLLM GEK 20050 (inv. nr. R1 1147).

„Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės…“ autografas juodraštis;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapas, viršus plėštas, vandenženklis – retų/tankių plonų linijų tinklelis, Vytis ant skydo ir užrašas „LIETUVA“;

5r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 186×135 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

papildomai įterpti į „Raštų“ I tomo „Lyrika“ (1927 m.) leidimą autoriaus parengtas puslapis (plg. su MR1927A, l. 117r ), vėliau perrašytas dėl praleisto žodžio, atsižvelgiant į tai datuotina ne vėliau kaip 1927 m. rugsėjo mėn.

 

MLLM GEK 20051 (inv. nr. R1 1152).

„A. a.“ autografas švarraštis;

paskiras pilkai balkšvas vos matomai liniuotas plonas lapas apvalintais kampais, buvęs perlenktas, spėtina, iškirptas iš albumėlio;

8r (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 166×128 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuotina ~1930 m. (pagal pakitusį braižą artimas paskutiniųjų metų užrašams).

 

MLLM GEK 20052 (inv. nr. R1 1153).

„Laiškai“ autografas švarraštis, pabaigoje fragmentiškas eiliavimo juodraštis;

paskiras pilkšvas plonas dvilapis, spaustuvinės violetinės linijos;

6r, 7r, 7v (archyvinė numeracija, seką sudaro į vieną voką sudėti paskiri lakštai su rankraščiais); 206×130 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka ir paprastu (grafitiniu) pieštuku kito nenustatyto asmens;

datuotina ~1930 m. (pagal pakitusį braižą artimas paskutiniųjų metų užrašams, tačiau literatūros istorikų ligšiolinė vėlyviausia nurodoma data 1932 m. neįtikina, nes rašysena tvirta).

 

MLLM GEK 20053 (inv. nr. R1 1144).

„Dienų sielvartai“ autografas juodraštis, fragmentas;

paskiras gelsvai balkšvas plonas lapas, viršutinė dalis buvusi perlenkta, iš įvairiarūšių juodraščių rinkinio;

5r (archyvinė numeracija, seką sudaro sąsiuvinis mėlynais viršeliais ir kiti rankraščiai); 187×128 mm;

rašyta paprastu (grafitiniu) pieštuku Maironio ranka;

datuotina ne vėliau kaip 1926 m. gruodžio 21 d., kai pirmą kartą publikuota;

„Želigovskiui Vilnių pagrobus“ autografas juodraštis;

plonas sąsiuvinis mėlynu viršeliu (dalis lapų?), gelsvai rusvas mėlynai liniuotas popierius, iš įvairiarūšių juodraščių rinkinio;

13r, 13v (archyvinė numeracija, seką sudaro sąsiuvinis ir kiti rankraščiai); 172×109 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka;

datuotina 1920 m. spalio viduriu, išsyk po Vilniaus užėmimo, redakcija publikuota 1920 m. spalio 16 d.

 

MLLM GEK 71043 (inv. nr. R1 6606).

„Šv. Aušros Vartų Marijai (variantas)“ autografas švarraštis;

paskiras pilkšvas standus, buvęs perlenktas pusiau lapas, „verso“ priklijuotas exlibrisas „J. Matulionio“, liudijantis, kad ankstesnis rankraščio savininkas buvo dainininkas kun. Jonas Kastytis Matulionis, SJ (1931–2015), dail. Kastytis Juodikaitis, nenumeruota; 210×164 mm;

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka;

labiausiai tikėtinas parašymo laikas 1926 m. lapkričio mėn. pradžioje, apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidus, tačiau šis nuorašas, galimas dalykas, vėlesnis.

 

LMAVB F12–132

„Užkeiktas Skapiškio varpas“ autografas švarraštis, įteiktas žurnalo „Skaitymai“ redakcijai, su redaktoriaus taisymais, kurie atitinka publikuotą tekstą;

trys paskiri gelsvai balkšvo plono popieriaus, buvę pusiau perlenkti lapai, kraštai nelygūs, buvusio susegimo metaline sąvaržėle žymės, mėlyno rašalo ir spaustuvės dažų žymės nuo suteptų pirštų, 239×156 mm;

1r, 2r, 3r (redakcijos numeracija);

rašyta juodu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu Maironio ranka, taisyta raudonu rašalu kito nenustatyto asmens, pastabos ir pasižymėjimai paprastu (grafitiniu), mėlynu ir violetiniu pieštukais kitų nenustatytų asmenų;

datuotina 1922 m. pirmąja puse, prieš įteikimą žurnalui „Skaitymai“, kur eilėraštis paskelbtas tų metų vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje (mėnesinis, bet išėjo 8 numeriai, tai tiksliau datuoti nėra duomenų);

archyvo aprašo teiginys, jog tai žurnalo „Trimitas“ redakcijos medžiaga iš 1921 m., dokumentiškai nepagrįstas, galbūt tai lėmė fondų sumaišymas perkraustymo metu ar kitos aplinkybės, ankstesnė saugojimo vieta – Kauno universiteto biblioteka.

 

VUB RS F1–D68.

Eiliavimo Lietuva autografas švarraštis, įteiktas Antanui Baranauskui;

archyvinė ruda kartoninė dėžutė, nugarėlės viršuje stačiakampė balta popierinė lipdė su šifru;

rankų darbo Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos įrišimas ~1931 m., marmuriniu popieriumi aptrauktas kietviršis, nugarėlė ir kampeliai aptraukti rudos spalvos lederinu, 222×185 mm, nugarėlėje apsitrynęs užrašas baltais dažais: „Maironis“, apatinio viršelio viršutiniame dešiniajame kampe balta stačiakampė lipdė su rankraščio šifru;

popierius gelsvas, raudonai dažytas sąsiuvinio blokas apipjautais kraštais, 218×181 mm, restauruota;

65 l. (archyvinė numeracija) 85 p. (autorinė numeracija, tušti puslapiai nenumeruoti);

rašyta tamsiai violetiniu ir juodu rusvai pablukusiu rašalu metaline plunksna Maironio ranka;

antraštinio lapo viršuje rankraščio registracijos Juozo Tumo-Vaižganto archyvo bendrajame kataloge žymuo „1/1405“, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto muziejaus violetinis

stačiakampis spaudas ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos violetinis apvalus spaudas bei rankraščio šifras (abu pakartoti dedikaciniame lape); antraštinio lapo kitoje pusėje yra du Kauno valstybinio universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondo inventorizacijos violetiniai spaudai „1948“;

Iš Antano Baranausko per Juozo Tumo rankas rankraštis pateko į VDU, o iš ten 1951 m. į VUB – su didžiosios rankraštyno dalies perdavimu;

Faksimilė, detalus aprašas ir rankraščio bei veikalo istorijos apžvalga publikuota: [Maironis] Kl. J. Maculevičius. Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas, parengė Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 164 p., ISBN 978-609-07-0033-4 [spausdinta knyga], ISBN 978-609-07-0032-7 [skaitmeninis PDF].

 

Spausdinti šaltiniai

(pradžioje nurodoma šio leidimo sigla)

 

Knygos

 

MR1927

MAIRONIO RAŠTAI, [t.] I / LYRIKA / šeštoji laida / KAUNAS / 1927 / [„Raidės“ sp.], [viršelio dail. Paulius Galaunė], 196 p., vinj., plonas viršelis, blokas 232×150 mm, [viršelyje leidimo data: MCMXXVI].

Faksimilės: Pauliaus V. Subačiaus privati kolekcija, originalus įrišimas.

 

PB1895

Pavasario Balsai. / Paraszė / St. Maironis. / 1895. / Tilźėje. Kasztu autoriaus. / [O. Mauderodės sp.], 78, [2] p., vinj., plonas viršelis, blokas 160×107 mm.
Faksimilės: VUB, Jurgio Lebedžio kolekcija, Ma 181, buvęs Marijonų Marijampolės vienuolyno bibliotekos egz., Nr. 10679, naujas kietas įrišimas, be originalaus viršelio.

Originalaus viršelio faksimilė: MLLM, GEK 44027, K2 5051, buvęs Romo Adomavičiaus kolekcijos egz.

 

PB1905

Pavasario Balsai. / IR / KUR IŠGANYMAS / Trečią kartą atspausta, partaisyta ir padauginta / Parašė / Maironis / (J. M-lis). / 1905 m. / Išleista Lietuvių Laikraščio kaštais / Peterburgas. Ekaterininski kan., № 10. / [Golike ir Vilborg sp.: Tоварищество P. Голике и А. Вильборгь, Звенигородская ул. № 11. ], 63, [1]+34 p., vinj., plonas viršelis, blokas 200×138 mm.

Faksimilės: LLTI, Nr. 8586, buvęs Liudo Giros kolekcijos egz., naujas kietas įrišimas.

 

PB1913

Švento Kazimiero Draugijos leidinys. /  № 155. / Pavasario Balsai / ir / KAME IŠGANYMAS. / Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. / Parašė / Maironis. / Kaunas, / S. Banaičio spaustuvė, D. Vilniaus g. № 34 / 1913, 112 p., vinj., fotograf., spalvotas kartono viršelis, blokas 231×150 mm.

Faksimilės: VUB, Mš 828(2), buvęs Marijos Šlapelienės kolekcijos egzempliorius, originalus įrišimas.

 

PB1920

Švento Kazimiero Draugijos leidinys. /  № 232. / Maironis-Mačiulis. / Pavasario Balsai / Penktą kartą atspausta ir žymiai padauginta / TILŽĖ 1920 / Jagomasto spaustuvė „Lituania“, Aukštoji gat. 78. / [viršelio dail. ir iliustr. Kazys Šimonis, iliustr. Jurgis Jankevičius et al?], 119 p., vinj., iliustr., fotograf., spalvotas plonas viršelis, blokas 232×150 mm., [8000 egz.].

Egzemplioriai spausdinti ant trejopos kokybės (balto, gelsvo, rusvo) popieriaus, tiražo proporcijos nežinomos; ant geriausios kokybės balto popieriaus spausdinta tamsiai žalios spalvos dažais.

Faksimilės: LNMB, C7848 / 44821, naujas kietas įrišimas, be originalaus viršelio (rusvo popieriaus tiražo egz.).

Originalaus viršelio faksimilė: MLLM, GEK 44029, K1 4694, restauruota, buvęs Romo Adomavičiaus kolekcijos egz., autoriaus Juozui Gečiui, dukterėčios vyrui, dedikuotas egz.

 

RM1909

Maironis. / RESEINIŲ MAGDĖ / (POEMATAS) / NEPERSENA PASAKA / IR / SMULKMENOS./ Išleista autoriaus pinigais. / Kaunas. / Saliamono Banaičio spaustuvė. / 1909 /, 74 p., plonas viršelis, blokas 172×119 mm., [2000 egz.].

Faksimilės (eilėraščių dalis): LNMB, BF, A19769.

Originalaus viršelio faksimilė: MLLM GEK 44063, K2 6305, restauruota, paklijuota ant kietviršio, 180×120.

 

MV1920

Maironis. / Mūsų Vargai. / POĖMA / PENKIOSE DALYSE. / Kaunas / Išleido A. Petronio Knygynas. / [Jagomasto spaustuvė „Lituania“, Aukštoji gat. 78.], [1920], [viršelio dail. Jurgis Jankevičius], 152 p., vinj., plonas viršelis, blokas 174×121 mm.

Faksimilės (ištraukos): LNMB, BF, A5032.

 

Periodiniai leidiniai (norminė seka)

 

Maironis., „Jo pirmoji meilė,[!]“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Vasaris 1892, Num. 3., p. 18–19; LMAVB, LNMB RS P2156; 301×207 mm.

 

Maironis., „***“ [Asz norėcziau prikelti nors vieną senelį], Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., No. 7., Liepos m. 1898 m., p. 8[!]; LNMB, Periodikos fondas, Bp38; 177×127 mm.

 

Maironis., „Poėta.“, Lietuvių Laikraštis, № 17., Peterburgas, 31 Kovo (13 Balandžio) 1905 m., Pirmi metai., p. 232; LNMB, Periodikos fondas, Ep20; 313×225 mm.

 

Maironis., „Ant saulės laidos.“, Draugija / Literaturos, mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., Tomas VI., № 21., 15 rugsėjo 1908., p. 4; LNMB, Periodikos fondas, Cp163; 231×149 mm.

 

Maironis., „Aleliuja. / (Versta iš rusų).“, Lietuvis, 83 Nr., Ketvirtadienis, 1927 m. balandžio mėn. 14 d., IV Metai., p. 1; LLTI; 452×290 mm.

 

S. Ž., „Gyvenims.“, Nauja auszra., Nr. 1., Balandis 1892., Metas I., p. 10–11; LNMB, Periodikos fondas, Dp4332; 238×174 mm.

 

Maironis., „Žiemos Rytas.“, Tėvynes Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 10., Spalių m. 1898 m., p. 9; LNMB, Senosios periodikos fondas, Bp38; 177×127 mm.

 

Zvalionis., „Lietuvos vargas.“, Auszra. / Laikrasztis iszleidźiamas Lietuvos mylētoju., Treti metai., N. 7 ir 8., Tilźėje., Liepos ir rugpiuczio m., 1885 m., p. 194–195; LNMB, Periodikos fondas, Bp52; 152×120 mm.

 

Maironis., „Silva Rerum. / Giria ir Lietuvis.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 1. Rugpjuczio 1891., Num. 15., p. 117[!]; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Viltis łaimingų łaikų.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 15. Kovas 1892., Num. 6., p. 44; LNMB, Senosios periodikos fondas, P-2156; 301×206 mm.

 

S. Z., „Brolei į darbą! / (Susirinkime Lietuviu).“, Szviesa. / Laikrasztis Žemaicziu ir Lietuvos mylētoju iszleidžiamas., Nro. 1., rugpiutis 1887., 1. metas., p. 40–41; LNMB, Periodikos fondas, Bp56; 179×110 mm.

 

„Lietuvos gražybe.“, Varpas / literaturos, politikos ir mokslo mēnesinis laikraštis., Metas 3., Lapkritis 1891 m., Num. 11., p. 162–163; LNMB, Periodikos fondas, Dp86; 294×219 mm.

 

Maironis., „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka.“, Žinyčia / Apšviestesniųjų Lietuvių Laikraštis, / išeinąs neapribotame laike., № 4–5., 1902 m., p. 52–54; LNMB, Periodikos fondas, Cp329; 217×147 mm.

 

Maironys.[!], „Senovės Daina.“, Tėvynės Sargas. / Mėnesinis keimarinis laikraštis., VIII. metai., № 11 ir 12A., Lapkritys – Gruodis m. 1903 m., p. 30–31; LNMB, Periodikos fondas, Bp38; 173×122 mm.

 

Maironis., [Pirmin į kova už tėvynę!], Vienybė / savaitinis laikraštis., № 2., 19 sausio 1918 m., Dešimti metai, p. 17; LLTI; 318×227 mm.

 

J. M., „Poloniada.“, Tauta / kultūros ir politikos laikraštis, Nr. 52 (61), Šeštadienis, 1920 m. Spalių 16 d., 2 Metai, p. 1–2; LNMB, Periodikos fondas, Hp172; 455×307 mm.

 

Maironis-Mačiulis, „Mūsų Didvyriams.“, Jaunoji Lietuva / Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacijos „Neo-Lithuania“ neperiodinis laikraštis., 1923 m., rugsėjo m. 23 d., Nr. 1, p. 1; LNMB, Periodikos fondas, Cp3300; 330×235 mm.

 

Maironis., „Daina apie senove.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 1. Kovo 1891., Num. 5., p. 35; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Dainų Šventei.“, Tautos vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, Nr. 7., 1924 m. balandžio m. 24 d., p. 4; LNMB, Periodikos fondas, Dp211; 310×227 mm.

 

„A. P.“, Liuosoji valanda / Lietuvos aido mėnesinis priedas, № 4(7), šeštadienis, 1918 m. balandžio mėn. 27 d., II metai, p. 2; LLTI; 350×227 mm.

 

Maironis., „Jaunos dienos.“, Metraŝtis arba kalendorjus.  / 1905 metams, / iŝleidẑjamas Peteburgo lietuvjų labdariŝkosjos draugijos., Peterburgas, 1905, p. 98; LNMB, BF, B20167; 204×130 mm.

 

Maironis., „Dienų sielvartai.“, Lietuvis / visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis, Nr 51, 1926 m. gruodžio mėn. 21 d., p. 6; LNMB, Periodikos fondas, Dp2173; 274×203 mm.

 

Maironis., „Suvargusiems.“, Draugija / Literaturos, mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., Tomas VI., № 21., 15 Rugsėjo 1908., p. 3; LNMB, Periodikos fondas, Cp163; 231×149 mm.

 

Maironys.[!], „Senelys.[!]“, Dirva. / Apśviestesniųjų lietuvių laikraśtis., No. I, M. VII., January Sausis 1904 m., p. 75–76; LNMB, Periodikos fondas, Bp43; 217×146 mm.

 

Maironis., „Apie Vintą.“, Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 7., Liepos m. 1898 m., p. 31–32; LNMB, Periodikos fondas, Bp38; 177×127 mm.

 

Pipiras., „Nuolatos Verkšlenantiems.“, Iliustruotoji Lietuva / savaitinis „Lietuvos“ priedas, Nr. 3., 1926 m. sausio mėn. 17 d., I met., p. 18. ; LNMB, Periodikos fondas, Dp2120; 309×230 mm.

 

Maironis-Mačiulis., „Kai kam. / Tarptautiniam šokiui pritariant.“, Vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, № 1., sausio 3 diena 1924 m., p. 8; LNMB, Periodikos fondas, Dp211; 310×225 mm.

 

J. G., „Praeitis… ir dabartis.“, Rytas / politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, Šeštadienis 1926 m. Liepos mėn. 31 d., 169 (761) Nr., Ketvirtieji metai., p. 3; LNMB, Periodikos fondas, Fp116; 489×338 mm.

 

Maironis., „Mūzos pavojuje.“, Draugija / Literaturos. mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., № 12., 1 Gruodžio 1907., p. 370–371; LNMB, Periodikos fondas, Cp163; 215×142 mm.

 

Maironis., „Vilija.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 15. Geguzes 1891., Num. 10., p. 78; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Vilnius. / (Naktis).“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 15. Vasaris 1892., Num. 4., p. 27; LMAVB, Senosios periodikos fondas, P-2156; 301×208 mm.

 

Maironis., „Trakei.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Kovas 1892., Num. 5., p. 35; LMAVB, Senosios periodikos fondas, P-2156; 301×208 mm.

 

„*** / Ant Drukšės ežero.“, Vaivorykštė / Literatūros-dailės žurnalas., 1913 metų trečioji knyga., p. 419; LNMB, Periodikos fondas, Cp161; 210×138 mm.

 

Maironis., „Ant Neapelio [!] Užtakos.“, Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 9., Rugsėjis 1898 m., p. 9–10; LNMB, Periodikos fondas, Bp38; 177×127 mm.

 

J. M., „Vakaras ant Keturių Kantonų ežero. / (Šveicarijoje).“, Lietuvių Laikraštis. / Literatūros, mokslo ir politikos sąvaitinis (nedėlinis) laikraštis su iliustracijomis., No 1., Peterburgas, 18 Lapkričio (1) Gruodžio 1904 m., Pirmi metai., p. 5; LLTI; 328×237 mm

 

Maironis., „Sanietas.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Vasaris 1892., p. 19; LMVAB, RS P 2156; 301×208 mm.

 

J. Maironis., „Dyvitis. / Balada.“, Skaitymai / mėnesinis literatūros žurnalas, Antrosios knygos, 1921 m., p. 3–4; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 227×148 mm.

 

Maironis., „Užkeiktas Skapiškio Varpas. / Žmonių pasaka.“, Skaitymai / mėnesinis literatūros žurnalas, XIX knygos, 1922, p. 3–4; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 212×137 mm.

 

Maironis, „Ant Punės [Margio] kalno“, Baras / literatūros, meno mėnesinis žurnalas, 1925, 8, p. 5–8;  LNMB, Periodikos fondas, Cp799; 252×193 mm.

 

Maironis Mačiulis, „Čičinskas. / Ballada“, Draugija / mėnesinis literaturos, mokslo ir politikos laikraštis, № 7–8 (103–104)., Liepos, Rugpjučio mėn., 1919 m., p. 281–286 ; LNMB, Periodikos fondas, Cp163; 221×146 mm.

 

Maironis., „Daiktų Pradžia. / X Mandala 129 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 7; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Malda į Agnį. / 1 Mandala, 1 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 3–4; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Giesmė į Varūną. / 1 Mandala, 25 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 4–5; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Giesmė Surjai-Saulei. / 1 Mandala, 115 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 6; LNMB, Periodikos fondas, Cp1164; 217×143; 217×143 mm.

 

J. M., „Čaura-Pancasika. / Versta iš sanskritų kalbos.“, Vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, № 6., spalio 25 diena 1923 m., p. 16; LNMB, Periodikos fondas, Dp211; 308×223 mm.

 

Maironis. „Jaunajai Lietuvai“, Jaunoji karta / Tautiško jaunimo mėnesinis laikraštis, II metai, 1929 m. spalių mėn. 31 d., Nr. 10 (14), p. 1; LNMB, Periodikos fondas, Dp2078; 242×182 mm.

 

Maironis. „Jaunajai Lietuvai“, Jaunoji Lietuva / Mėnesinis tautiškosios moksleivijos žurnalas, Nr. 8., 1929 m. spalių mėn., p. 1; LNMB, Periodikos fondas, Cp3300; 144×102 mm.