Sources

Abbreviations

BLM – Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Chicago IL

ČDM – M. K. Čiurlionis National Museum of Art

KM – Kaunas City Museum

LLMA – Lithuanian Archives of Literature and Art

LTSC – Lithuanian Research and Studies Center, Chicago IL

LLTI – The Institute of Lithuanian Literature and Folklore

LMAVB – The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

LNMB – Martynas Mažvydas National Library of Lithuania

MLLM – Maironis Lithuanian Literature Museum

VUB – Vilnius University Library

 

Manuscripts

(Sigla at the beginning)

 

MR1927A

 

MLLM GEK 4794 (inv. nr. R1 1154).

Holograph, fair copy prepared for Oeuvre edition (1927 m.); 240 fol.; 162–170×104–112 mm; 207–210×163–164 mm; ~1926–1927-09-17.

 

PB1913R

 

MLLM GEK102103.

Pavasario balsai, 1913 edition, authorial copy, later on edited by author; 98 fol.; 231×151 mm, inserts from 355×184 mm to 59×87 mm; ~1918–1919-09-19.

 

PB1920R

 

MLLM 4795 (inv. nr. K1 1195).

Pavasario balsai, 1920 edition, authorial copy, later on edited by author; 60 fol.; 232×150 mm; ~1926–1927-08-22.

 

Holographs varia

 

MLLM 159 (inv. nr. R1 9182).

Holograph, fair copy Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…; 1 fol.; 65×103 mm; 1924-04-25.

 

MLLM GEK 9302 (inv. nr. R1 1325).

Holograph, fair copy Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…; 1 fol.; 113×166 mm; 1924-06-24.

 

MLLM GEK 20030 (inv. nr. R1 1139).

Holograph, 2 rough copies Vakarop mintys; fol. 50v, 50r, 51v; 205×160 mm; ~1931–1932-01.

 

MLLM GEK 20040 (inv. nr. R1 1142).

Holograph, rough copy Ant Punės kalno ties Nemunu; fol. 1v, 2r, 2v, 3v, 4v ; 206×163 mm; ~1924.

 

MLLM GEK 20042 (inv. nr. R1 3938).

Holograph, fair copy Vilnius; fol. 13r ; 154×210 mm; ~1922.

 

MLLM GEK 20043 (inv. nr. R1 1143).

Holograph, rough copy of 19 poems; 21 fol.: 220×180 mm, 210×164 mm; ~1923–1927.

 

MLLM GEK 20045 (inv. nr. R1 1146).

Holograph, rough copy Dienų sielvartai; fol. 2r; 210×165 mm; ~1926-12.

 

MLLM GEK 20046 (inv. nr. R1 1149).

Holograph, rough copy Kristui Karaliui giesmė; fol. 3r, 3v; 221×140 mm; 1928-06.

 

MLLM GEK 20047 (inv. nr. R1 1148).

Typescript Kristui Karaliui giesmė; fol. 4r; 221×102 mm; 1928-06-28.

 

MLLM GEK 20048 (inv. nr. R1 1150).

Holograph, rough copy Žmogaus gudruolio aukštas protas…; fol. 9r; 208×158 mm; ~1930.

 

MLLM GEK 20049 (inv. nr. R1 1151).

Holograph, rough copy Jaunajai Lietuvai; fol. 1r; 210×164 mm; ~1929.

 

MLLM GEK 20050 (inv. nr. R1 1147).

Holograph, rough copy Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės…; fol. 5r; 186×135 mm; 1927-09.

 

MLLM GEK 20051 (inv. nr. R1 1152).

Holograph, fair copy A. a.; fol. 8r; 166×128 mm; ~1930.

 

MLLM GEK 20052 (inv. nr. R1 1153).

Holograph, fair copy Laiškai; fol. 6r, 7r, 7v; 206×130 mm; ~1930.

 

MLLM GEK 20053 (inv. nr. R1 1144).

Holograph, rough copy Dienų sielvartai; fol. 5r; 187×128 mm; ~1926.

Holograph, rough copy Želigovskiui Vilnių pagrobus; fol. 13r, 13v; 172×109 mm; 1920-10.

 

MLLM GEK 71043 (inv. nr. R1 6606).

Holograph, fair copy Šv. Aušros Vartų Marijai (variantas); 1 fol.; 210×164 mm; ~1926-11.

 

LMAVB F12–132

Holograph, fair copy Užkeiktas Skapiškio varpas; 3 fol.; 239×156 mm; ~1922.

 

VUB RS F1–D68.

Holograph, fair copy Lietuva; 65 fol.; 218×181 mm; 1888.

Published: [Maironis] Kl. J. Maculevičius. Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas, eds. Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 164 p., ISBN 978-609-07-0033-4 [printed], ISBN 978-609-07-0032-7 [digital].

 

Printed sources

(Sigla at the beginning)

 

Books

 

MR1927

MAIRONIO RAŠTAI, [vol.] I / LYRIKA / šeštoji laida [6th ed.] / KAUNAS / 1927 / [„Raidės“ press], [cover artist Paulius Galaunė], 196 p., vignettes, paperback, 232×150 mm, [data on cover: MCMXXVI].

Facsimiles: Paulius V. Subačius private collection, original bookbinding.

 

PB1895

Pavasario Balsai. / Paraszė / St. Maironis. / 1895. / Tilźėje. Kasztu autoriaus. / [O. Mauderodė press], 78, [2] p., vignettes, paperback, 160×107 mm.

Facsimiles: VUB, Jurgis Lebedys collection, Ma 181, new hard bookbinding, without original cover.

Facsimile of original cover: MLLM, GEK 44027, K2 5051.

 

PB1905

Pavasario Balsai. / IR / KUR IŠGANYMAS / Trečią kartą atspausta, partaisyta ir padauginta [3rd ed.] / Parašė / Maironis / (J. M-lis). / 1905 m. / Išleista Lietuvių Laikraščio kaštais / Peterburgas. Ekaterininski kan., № 10. / [Golike ir Vilborg press: Tоварищество P. Голике и А. Вильборгь, Звенигородская ул. № 11. ], 63, [1]+34 p., vignettes, paperback, 200×138 mm.

Facsimiles: LLTI, Nr. 8586, new hard bookbinding.

 

PB1913

Švento Kazimiero Draugijos leidinys. /  № 155. / Pavasario Balsai / ir / KAME IŠGANYMAS. / Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. [4th ed.] / Parašė / Maironis. / Kaunas, / S. Banaičio spaustuvė, D. Vilniaus g. № 34 / 1913, 112 p., vignettes, photos, semi-hard bookbinding, 231×150 mm.

Facsimiles: VUB, Mš 828(2), original bookbinding.

 

PB1920

Švento Kazimiero Draugijos leidinys. /  № 232. / Maironis-Mačiulis. / Pavasario Balsai / Penktą kartą atspausta ir žymiai padauginta [5th ed.] / TILŽĖ 1920 / Jagomasto spaustuvė „Lituania“, Aukštoji gat. 78. / [cover artist and illustrator Kazys Šimonis, illustrator Jurgis Jankevičius et al?], 119 p., vignettes, illustrations, photos, paperback, 232×150 mm., [8000 copies].

Facsimiles: LNMB, C7848 / 44821, new hard bookbinding, without original cover.

Facsimile of original cover: MLLM, GEK 44029, K1 4694.

 

RM1909

Maironis. / RESEINIŲ MAGDĖ / (POEMATAS) / NEPERSENA PASAKA / IR / SMULKMENOS./ Išleista autoriaus pinigais. / Kaunas. / Saliamono Banaičio spaustuvė. / 1909 /, 74 p., paperback, 172×119 mm., [2000 copies].

Facsimiles: LNMB, BF, A19769, new hard bookbinding, without original cover.

Facsimile of original cover: MLLM GEK 44063, K2 6305.

 

MV1920

Maironis. / Mūsų Vargai. / POĖMA / PENKIOSE DALYSE. / Kaunas / Išleido A. Petronio Knygynas. / [Jagomastas press „Lituania“, Aukštoji gat. 78.], [1920], [cover artist Jurgis Jankevičius], 152 p., vignettes, paperback, 174×121 mm.

Facsimiles: LNMB, BF, A5032.

 

Periodicals

 

Maironis., „Jo pirmoji meilė,[!]“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Vasaris 1892, Num. 3., p. 18–19; LMAVB, LNMB RS P2156; 301×207 mm.

 

Maironis., „***“ [Asz norėcziau prikelti nors vieną senelį], Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., No. 7., Liepos m. 1898 m., p. 8[!]; LNMB, Periodicals, Bp38; 177×127 mm.

 

Maironis., „Poėta.“, Lietuvių Laikraštis, № 17., Peterburgas, 31 Kovo (13 Balandžio) 1905 m., Pirmi metai., p. 232; LNMB, Periodicals, Ep20; 313×225 mm.

 

Maironis., „Ant saulės laidos.“, Draugija / Literaturos, mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., Tomas VI., № 21., 15 rugsėjo 1908., p. 4; LNMB, Periodicals, Cp163; 231×149 mm.

 

Maironis., „Aleliuja. / (Versta iš rusų).“, Lietuvis, 83 Nr., Ketvirtadienis, 1927 m. balandžio mėn. 14 d., IV Metai., p. 1; LLTI; 452×290 mm.

 

S. Ž., „Gyvenims.“, Nauja auszra., Nr. 1., Balandis 1892., Metas I., p. 10–11; LNMB, Periodicals, Dp4332; 238×174 mm.

 

Maironis., „Žiemos Rytas.“, Tėvynes Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 10., Spalių m. 1898 m., p. 9; LNMB, Old periodicals, Bp38; 177×127 mm.

 

Zvalionis., „Lietuvos vargas.“, Auszra. / Laikrasztis iszleidźiamas Lietuvos mylētoju., Treti metai., N. 7 ir 8., Tilźėje., Liepos ir rugpiuczio m., 1885 m., p. 194–195; LNMB, Periodicals, Bp52; 152×120 mm.

 

Maironis., „Silva Rerum. / Giria ir Lietuvis.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 1. Rugpjuczio 1891., Num. 15., p. 117[!]; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Viltis łaimingų łaikų.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 15. Kovas 1892., Num. 6., p. 44; LNMB, Old periodicals, P-2156; 301×206 mm.

 

S. Z., „Brolei į darbą! / (Susirinkime Lietuviu).“, Szviesa. / Laikrasztis Žemaicziu ir Lietuvos mylētoju iszleidžiamas., Nro. 1., rugpiutis 1887., 1. metas., p. 40–41; LNMB, Periodicals, Bp56; 179×110 mm.

 

„Lietuvos gražybe.“, Varpas / literaturos, politikos ir mokslo mēnesinis laikraštis., Metas 3., Lapkritis 1891 m., Num. 11., p. 162–163; LNMB, Periodicals, Dp86; 294×219 mm.

 

Maironis., „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka.“, Žinyčia / Apšviestesniųjų Lietuvių Laikraštis, / išeinąs neapribotame laike., № 4–5., 1902 m., p. 52–54; LNMB, Periodicals, Cp329; 217×147 mm.

 

Maironys.[!], „Senovės Daina.“, Tėvynės Sargas. / Mėnesinis keimarinis laikraštis., VIII. metai., № 11 ir 12A., Lapkritys – Gruodis m. 1903 m., p. 30–31; LNMB, Periodicals, Bp38; 173×122 mm.

 

Maironis., [Pirmin į kova už tėvynę!], Vienybė / savaitinis laikraštis., № 2., 19 sausio 1918 m., Dešimti metai, p. 17; LLTI; 318×227 mm.

 

J. M., „Poloniada.“, Tauta / kultūros ir politikos laikraštis, Nr. 52 (61), Šeštadienis, 1920 m. Spalių 16 d., 2 Metai, p. 1–2; LNMB, Periodicals, Hp172; 455×307 mm.

 

Maironis-Mačiulis, „Mūsų Didvyriams.“, Jaunoji Lietuva / Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacijos „Neo-Lithuania“ neperiodinis laikraštis., 1923 m., rugsėjo m. 23 d., Nr. 1, p. 1; LNMB, Periodicals, Cp3300; 330×235 mm.

 

Maironis., „Daina apie senove.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 1. Kovo 1891., Num. 5., p. 35; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Dainų Šventei.“, Tautos vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, Nr. 7., 1924 m. balandžio m. 24 d., p. 4; LNMB, Periodicals, Dp211; 310×227 mm.

 

„A. P.“, Liuosoji valanda / Lietuvos aido mėnesinis priedas, № 4(7), šeštadienis, 1918 m. balandžio mėn. 27 d., II metai, p. 2; LLTI; 350×227 mm.

 

Maironis., „Jaunos dienos.“, Metraŝtis arba kalendorjus.  / 1905 metams, / iŝleidẑjamas Peteburgo lietuvjų labdariŝkosjos draugijos., Peterburgas, 1905, p. 98; LNMB, BF, B20167; 204×130 mm.

 

Maironis., „Dienų sielvartai.“, Lietuvis / visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis, Nr 51, 1926 m. gruodžio mėn. 21 d., p. 6; LNMB, Periodicals, Dp2173; 274×203 mm.

 

Maironis., „Suvargusiems.“, Draugija / Literaturos, mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., Tomas VI., № 21., 15 Rugsėjo 1908., p. 3; LNMB, Periodicals, Cp163; 231×149 mm.

 

Maironys.[!], „Senelys.[!]“, Dirva. / Apśviestesniųjų lietuvių laikraśtis., No. I, M. VII., January Sausis 1904 m., p. 75–76; LNMB, Periodicals, Bp43; 217×146 mm.

 

Maironis., „Apie Vintą.“, Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 7., Liepos m. 1898 m., p. 31–32; LNMB, Periodicals, Bp38; 177×127 mm.

 

Pipiras., „Nuolatos Verkšlenantiems.“, Iliustruotoji Lietuva / savaitinis „Lietuvos“ priedas, Nr. 3., 1926 m. sausio mėn. 17 d., I met., p. 18. ; LNMB, Periodicals, Dp2120; 309×230 mm.

 

Maironis-Mačiulis., „Kai kam. / Tarptautiniam šokiui pritariant.“, Vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, № 1., sausio 3 diena 1924 m., p. 8; LNMB, Periodicals, Dp211; 310×225 mm.

 

J. G., „Praeitis… ir dabartis.“, Rytas / politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, Šeštadienis 1926 m. Liepos mėn. 31 d., 169 (761) Nr., Ketvirtieji metai., p. 3; LNMB, Periodicals, Fp116; 489×338 mm.

 

Maironis., „Mūzos pavojuje.“, Draugija / Literaturos. mokslo ir politikos / mėnesinis laikraštis., № 12., 1 Gruodžio 1907., p. 370–371; LNMB, Periodicals, Cp163; 215×142 mm.

 

Maironis., „Vilija.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas II., 15. Geguzes 1891., Num. 10., p. 78; VUB, Lr 3668; 303×203 mm.

 

Maironis., „Vilnius. / (Naktis).“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 15. Vasaris 1892., Num. 4., p. 27; LMAVB, Old periodicals, P-2156; 301×208 mm.

 

Maironis., „Trakei.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Kovas 1892., Num. 5., p. 35; LMAVB, Old periodicals, P-2156; 301×208 mm.

 

„*** / Ant Drukšės ežero.“, Vaivorykštė / Literatūros-dailės žurnalas., 1913 metų trečioji knyga., p. 419; LNMB, Periodicals, Cp161; 210×138 mm.

 

Maironis., „Ant Neapelio [!] Užtakos.“, Tėvynės Sargas / mėnesinis łaikrasztis su paveikslėliais., III metai., № 9., Rugsėjis 1898 m., p. 9–10; LNMB, Periodicals, Bp38; 177×127 mm.

 

J. M., „Vakaras ant Keturių Kantonų ežero. / (Šveicarijoje).“, Lietuvių Laikraštis. / Literatūros, mokslo ir politikos sąvaitinis (nedėlinis) laikraštis su iliustracijomis., No 1., Peterburgas, 18 Lapkričio (1) Gruodžio 1904 m., Pirmi metai., p. 5; LLTI; 328×237 mm

 

Maironis., „Sanietas.“, Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga / Katalikiszkas łaikrasztis., Metas III., 1. Vasaris 1892., p. 19; LMVAB, RS P 2156; 301×208 mm.

 

J. Maironis., „Dyvitis. / Balada.“, Skaitymai / mėnesinis literatūros žurnalas, Antrosios knygos, 1921 m., p. 3–4; LNMB, Periodicals, Cp1164; 227×148 mm.

 

Maironis., „Užkeiktas Skapiškio Varpas. / Žmonių pasaka.“, Skaitymai / mėnesinis literatūros žurnalas, XIX knygos, 1922, p. 3–4; LNMB, Periodicals, Cp1164; 212×137 mm.

 

Maironis, „Ant Punės [Margio] kalno“, Baras / literatūros, meno mėnesinis žurnalas, 1925, 8, p. 5–8;  LNMB, Periodicals, Cp799; 252×193 mm.

 

Maironis Mačiulis, „Čičinskas. / Ballada“, Draugija / mėnesinis literaturos, mokslo ir politikos laikraštis, № 7–8 (103–104)., Liepos, Rugpjučio mėn., 1919 m., p. 281–286 ; LNMB, Periodicals, Cp163; 221×146 mm.

 

Maironis., „Daiktų Pradžia. / X Mandala 129 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 7; LNMB, Periodicals, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Malda į Agnį. / 1 Mandala, 1 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 3–4; LNMB, Periodicals, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Giesmė į Varūną. / 1 Mandala, 25 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 4–5; LNMB, Periodicals, Cp1164; 217×143 mm.

 

Maironis., „Giesmė Surjai-Saulei. / 1 Mandala, 115 Sūkta.“, Skaitymai / literatūros ir kritikos žurnalas, XXII, 1923, p. 6; LNMB, Periodicals, Cp1164; 217×143; 217×143 mm.

 

J. M., „Čaura-Pancasika. / Versta iš sanskritų kalbos.“, Vairas / visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, № 6., spalio 25 diena 1923 m., p. 16; LNMB, Periodicals, Dp211; 308×223 mm.

 

Maironis. „Jaunajai Lietuvai“, Jaunoji karta / Tautiško jaunimo mėnesinis laikraštis, II metai, 1929 m. spalių mėn. 31 d., Nr. 10 (14), p. 1; LNMB, Periodicals, Dp2078; 242×182 mm.

 

Maironis. „Jaunajai Lietuvai“, Jaunoji Lietuva / Mėnesinis tautiškosios moksleivijos žurnalas, Nr. 8., 1929 m. spalių mėn., p. 1; LNMB, Periodicals, Cp3300; 144×102 mm.